Política de devolucions

No té dret de desistiment

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris, el subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Devolucions productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en el termini màxim de 24 hores per e-mail facilitant les dades del producte així com fotografies del dany que pateix, a l'adreça info@hotfiredoor.com on li indicarem la forma de procedir.

En cas de devolució del producte el podrà lliurar a un missatger que enviarem al seu domicili o esperar un nou enviament amb el recanvi necessari..

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres.

GARANTIA

La garantia és extensiva a tots els països on aquest producte sigui distribuït per Ferrogón Metall SLU.

 

Cobertura de garantia:

  •       La garantia és per un període de dos anys des del moment del lliurament del producte.
  •       Es garanteix la conformitat del producte d'acord a l'ús per al qual està destinat.

Dins el període de garantia arreglarem sense cap càrrec qualsevol defecte de funcionament de la porta, vidre o accessori causa de la seva fabricació substituint peces o facilitant producte nou, sempre que l'opció escollida sigui factible i no resulti econòmicament desproporcionada segons el nostre criteri.

 

Nul·litat de la garantia:

La present garantia no serà vàlida en els supòsits de: mal ús, ús inadequat del producte, per la manipulació indeguda de la mateixa per persona no autoritzada, pel deteriorament del producte a causa d'agents externs com aigua, excés de foc o altres productes nocius químics , obstructius o corrosius, a causa d'un manteniment inadequat, a la manca de neteja, a l'ús de recanvis o peces no originals de la marca.

Així mateix no estaran emparades els trencaments de vidre produïdes per mala instal·lació de la porta ni productes que no hagin estat abonats com consta en les condicions de venda.

El no respecte de les condicions de venda: impagament, devolució de pagament anul·larà automàticament les garanties del producte.


Producte afegit amb èxit a la comparació de productes!